Filozofia Motoclubu FREE SPIRIT

 

Motoclub FREE SPIRIT

Since 2009

 

Nezávislý motorkársky klub Motoclub FREE SPIRIT je klubom slobodného ducha. Jeho členovia vyznávajú pohodovú a bezpečnú jazdu. Túžia po vetre vo vlasoch, po poznaní a nových zážitkoch pri spoločných výjazdoch.

Zároveň chcú svojím etickým vystupovaním a svojou činnosťou reprezentovať brezovsko-myjavský región, tzv. kopaničiarsky kraj.

Združuje všetkých motorkárov bez rozdielu kubatúry a značky motocyklov. 

Klubová rada motoclubu, ktorú tvoria zakladajúci členovia, rozhoduje o dôležitých  veciach organizačného a technického charakteru v klube hlasovaním. Každý člen motoclubu má právo podať akýkoľvek svoj návrh na prerokovanie, zároveň však má povinnosť dodržiavať už schválené a odsúhlasené návrhy.

Zakladajúci členovia motoklubu  LEON, TULY, DAYTON, CIGÁŇ a LULA sa zároveň v roku 2009 stali členmi Klubovej rady.

Po odchode z klubu Luly a Cigána sa stal členom Klubovej rady Ujo Pišta a Jokes.

Revízor je Bobo a pokladníčka je Stanka

Cieľ motoclubu:

·             združovať motorkárov bez obmedzenia kubatúry a značky motocykla

·             svojou činnosťou reprezentovať myjavsko-brezovský región (tzv. kopaničiarsky    kraj)

·             organizovať Štefánikovu spomienkovú jazdu

·             organizovať akcie (motozrazy, motoburzy, spoločné moto výjazdy)

·             organizovať vzdelávacie programy pre deti a mládež v oblasti motorizmu

 Podmienky členstva v motoclube:

·             štatút fyzickej osoby alebo právnickej osoby

·             prejavenie záujmu o členstvo

·             trojročné aktívne spolužitie

·             súhlas členov s prijatím nového člena

·             členstvo vzniká súhlasom a prijatím člena Klubovou radou

 

Dočasné pozastavenie členstva:

 

    Členstvo môže byt dočasne pozastavené z dôvodu dlhodobej nečinnosti v klube.

    Rozhodnutie môže prijať Klubová rada za podpory minimálne polovice členov klubu na riadnej porade klubu.

    O znovuzískaní členstva v klube pozastaveného člena môže rozhodnúť Klubová rada za súhlasu minimálne polovice členov klubu.

 

Ukončenie členstva:

·             vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení  z motoclubu

·             z dôvodu nečinnosti člena

·             vylúčením (o vylúčení rozhoduje Klubová rada)

·             zánikom motoclubu

 

Distribúcia, predaj a užívanie nepovolených drog je v klube prísne zakázané. 

Motoclub FREE SPIRIT rešpektuje motorkársku scénu klubov MC, nemá však ambíciu ísť touto cestou.